UPJŠ Košice
Zdroj: Shutterstock

Univerzitný EKO týždeň je ďalšou z aktivít na zabezpečenie zelenej udržateľnosti na UPJŠ v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach chce byť lídrom nielen v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, ale aj v starostlivosti o životné prostredie. Udržateľnosť životného prostredia a prijatie opatrení odďaľujúcich klimatické zmeny sú hlavnými témami globálnej kampane Race to Zero, do ktorej sa UPJŠ zapojila.

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach sa oficiálne prihlásila k záväzku trvalo znižovať svoje uhlíkové stopy 9. augusta 2021 na základe výzvy EAUC (The Environmental Association for Univeristies and Colleges) a OSN. Do kampane sa celosvetovo zapojilo už 708 miest, 24 regiónov, 2523 firiem a globálnych investorov a 624 vysokých škôl. Na pôde UPJŠ v Košiciach sa téme ekologického prístupu vo výskume a vzdelávaní venuje 35 členná Rada Strategického zámeru „UPJŠ – Zelená univerzita“. Medzi prvé opatrenia, ktoré Rada zaviedla pre študentov a zamestnancov univerzity, patria „Zelené benefity UPJŠ“. V rámci týchto benefitov sa na univerzite organizuje systematický zber použitých batérií, použitého kuchynského oleja a nespotrebovaných liekov.

Prostredníctvom online databázy univerzita ponúka na darovanie vyradený nábytok a vyradené počítačové príslušenstvo primárne základným a stredným školám či azylovým centrám. Tieto veci tak dostanú svoju druhú šancu, neskončia na skládke odpadu, ale pomôžu tam, kde budú žiadané.

reklama


„Z môjho osobného pohľadu sú mimoriadne dôležité osveta a vzdelávanie. Určite každý z nás má svoje osobné skúsenosti, či už v rodine, alebo vo svojom okolí, keď opakovane niekoho presviedča o potrebe zmeny správania sa k nášmu životnému prostrediu. Či to už je cez separovaný zber v domácnostiach, na pracovisku, cez eko mobilitu, ekologické nákupy, viacnásobné šance pre veci a podobné aktivity. Na to chceme klásť dôraz. V tejto súvislosti mi nedá nevyjadriť veľkú radosť a potešenie zo spontánneho a úprimného zapojenia študentov, ktorí na základe našej výzvy veľmi aktívne deklarovali a reálne sa aj zapojili do procesu budovania nielen Zelenej UPJŠ, ale aj celkovej lepšej zelenej klímy,“ uviedol kvestor UPJŠ v Košiciach a zároveň predseda Rady strategického zámeru „UPJŠ – Zelená univerzita“, RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.

V rámci EKO týždňa, ktorý sa začal 2. mája 2022, univerzita pripravila bohatý program. V univerzitnej kaviarni Minerva v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ budú od pondelka do stredy prebiehať v čase od 13. do 16. hodiny SWAP-y oblečenia, kníh a rastliniek. Vo štvrtok 5. mája sa uskutoční dobrovoľnícky deň „Pomôž Botanickej záhrade“, v rámci ktorého študenti a zamestnanci UPJŠ zveľadia areál záhrady. Počas celého týždňa sa študenti budú môcť zapojiť do ekologickej výzvy, ktorá bude ukončená vyhodnotením v piatok 6. mája. Traja súťažiaci budú odmenený cenami z nového univerzitného merchu. Rada pre strategický zámer „UPJŠ – Zelená univerzita“ organizuje podujatie v spolupráci s vedením UPJŠ, Univerzitnou knižnicou a Botanickou záhradou.

UPJŠ v Košiciach začala so zelenými aktivitami ešte pred zapojením sa do kampane Race to Zero. V roku 2019 bola spustená skúšobná prevádzka e-kolobežiek určených pre zamestnancov univerzity na presuny medzi univerzitnými areálmi. Vspolupráci so spoločnosťou Antik boli vybudované vo vonkajších priestoroch univerzity nabíjacie miesta pre elektrické kolobežky a elektrické bicykle. UPJŠ sa pravidelne zapája do podujatí podporujúcich eko mobilitu či smeruje svoje snahy na zintenzívnenie zberu separovaného odpadu.

tlačová správa

Pridajte komentár