IT server

Rada EÚ pre konkurencieschopnosť, časť Výskum riešila podporu vedy v rokoch 2021 – 2027

V Bruseli sa dnes uskutočnilo pravidelné zasadnutie Rady EÚ pre konkurencieschopnosť (časť výskum) za účasti ministrov členských krajín EÚ. Témou rokovania bol predovšetkým pripravovaný rámcový program EÚ pre výskum a inovácie „Horizon Europe“, ktorý bude s rozpočtom viac ako 100 miliárd eur rozhodujúcim nástrojom na podporu európskej vedy v rokoch 2021 až 2027.

Ministri nadviazali na diskusiu k jednotlivým ustanoveniam návrhu nariadení Horizon Europe, ktorú na technickej úrovni absolvovali experti v rámci pracovnej skupiny pre výskum Rady EÚ. V tejto súvislosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aktívne spolupracuje s národnými podpornými štruktúrami programu Horizont 2020 a expertmi z vedeckej komunity. Cieľom je pripraviť pripomienky k návrhu programu Horizon Europe, ktoré prispejú k presadzovaniu záujmov slovenskej vedy, či už ide o výskumné priority alebo praktické otázky pravidiel účasti.

Jedným z bodov diskusie ministrov bol právny základ budúceho rámcového programu EÚ, ktorý je rozhodujúci z pohľadu orientácie programu. Cieľom je navrhnúť riešenie, ktoré zabezpečí nielen právnu istotu a kontinuitu, ale zároveň bude garantovať vyváženosť programu, čo sa týka jeho výskumnej zložky a zapojenia priemyslu.

Z pohľadu Slovenska bolo dôležitou témou šírenie excelentnosti a zvýšenie účasti výskumníkov z krajín EÚ 13 v projektoch programu Horizon Europe. Kľúčovou ostáva otázka, do akej miery by mal rámcový program EÚ dopĺňať národné úsilie o zvyšovanie excelentnosti a zároveň podporiť znižovanie rozdielov v intenzite inovačných aktivít medzi jednotlivými krajinami.

Delegácia Slovenskej republiky vedená veľvyslankyňou SR, zástupkyňou stáleho predstaviteľa pri EÚ v Bruseli Petrou Vargovou, sa v tejto súvislosti vyslovila za flexibilnejšie využívanie osvedčených nástrojov Teaming, Twinning a ERA Chairs. Zároveň je potrebné, aby sa opatrenia zamerané na zvýšenie účasti krajín EÚ 13 v projektoch Horizon Europe stali súčasťou všetkých častí programu.

Slovenská delegácia taktiež upozornila na pretrvávajúci problém rozdielneho odmeňovania výskumníkov z jednotlivých členských krajín EÚ za rovnakú prácu v tých istých projektoch a vyzvala na úpravu, resp. doplnenie príslušných pravidiel.

V rámci diskusie k návrhu rozhodnutia o špecifickom programe Horizon Europe bolo hlavnou témou strategické plánovanie, prostredníctvom ktorého sa bude program implementovať. Dôležitou výzvou je nastavenie priorít a náplní misií ako nového nástroja, ktorý by mal priniesť občanom EÚ hmatateľné výsledky výskumu a inovácií. Väčšina ministrov sa zhodla na tom, že rozhodujúcu úlohu v tomto procese by mali zohrať členské štáty.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Foto: ilustračné

tlačová správa

Pridajte komentár